اداره کل درآمدهای عمومی
 • مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد : محمود برهانی

  محمودبرهانی

  مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد
  پست الکترونیک :Borhani-m@mashhad.ir
  تلفن :31291486-051
  نمابر :32282747-051
معرفی اداره کل
Smiley face

اداره کل درآمدهای عمومی