• مدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد : امیر جباری

    امیر جباری

    مدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد
    پست الکترونیک : jabari-a@mashhad.ir
    تلفن : 31291400-051
    نمابر : -