فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
1 استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی ۰ بایت دریافت فایل
1 موارد عدم مشمول دستور العمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ۰ بایت دریافت فایل
1 استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره 1 نحوه ارائه صورتهای‌ مالی ۰ بایت دریافت فایل
1 فایل منتخبین قرعه کشی تسهیلات داخلی کارکنان شهرداری مشهد ۰ بایت دریافت فایل
1 جایزه مدیریت مالی ۰ بایت دریافت فایل
1 مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی اهداف گزارشگری مالی ۰ بایت دریافت فایل
1 تقویم جلسات شورا و مجامع ۰ بایت دریافت فایل
1 جداول گزارش حسابرسی ۰ بایت دریافت فایل
1 جدول مقایسه ای اظهار نظر حسابرسان ۰ بایت دریافت فایل
1 جدول مقایسه اختیار معاملات در سازمان ها در جارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی قدیم و جدید شهرداری ۰ بایت دریافت فایل