فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
1 حقوق مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 86 ,85 ,84 ۰ بایت دریافت فایل
1 محاسبه مالیات حقوق سال 1395 ۰ بایت دریافت فایل
1 ضرایب تشخیص درامد مشمول مالیات ۰ بایت دریافت فایل
1 مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی ۰ بایت دریافت فایل
1 استاندارد حسابرسی 200 اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ۰ بایت دریافت فایل
1 استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا ۰ بایت دریافت فایل
1 استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) ۰ بایت دریافت فایل
1 طرح استقرار مدیریت و دفتر کار سبز ۰ بایت دریافت فایل
1 آیین‌نامه مالی شهرداریها ۰ بایت دریافت فایل
1 آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه «اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی مصوب ۰ بایت دریافت فایل