فرم مشاهده واحد

اداره کل درآمدهای عمومی

 • مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد

  محمود برهانی

  Borhani-m@mashhad.ir
  31291486-051
  32282747-051
  مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد : محمود برهانی
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن فکس
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس