پنجشنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۱۶ ۳۹
طبقه بندی:
  • خبر
  • برگزیده
  • حوزه معاونت
  • اداره کل پشتیبانی
چچ
2KfZhtis2KfZhSDYqtiz2Kog2LHZiNin2YbYtNmG2KfYrtiq2Yog27HbttuwINiq2KfZg9iz2YrYsdin2YYg2K/YsSDZhdix2YPYsiDZhdi02KfZiNix2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yo=

مدیر مراکز پزشکی شهرداری مشهد خبر داد:

انجام تست روانشناختی ۱۶۰ تاکسیران در مرکز مشاوره شهرداری

در راستای کاهش میزان حوادث رانندگی در سطح شهر با هماهنگی مرکز پزشکی شهرداری، تست روانشناختی برای ۱۶۰ نفر از تاکسیرانان مشهدی در مرکز مشاوره صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و پستیبانی شهرداری مشهد، داود همتیان، مدیر مراکز پزشکی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه نقش هیجانات روحی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر میزان و شدت حوادث رانندگی است، گفت: برهمین اساس در این تست، اضطراب و تنش‌های روانی تاکسیرانان موردسنجش قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در این طرح متقاضیان پس از پاسخ به فرم‌های روانشناختی، وارد مرحله مصاحبه‌های تخصصی با روانشناس در حوزه حمل و نقل می‌شوند، ادامه داد: پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر شامل ۵۰ سوال است که از مهم‌ترین نتایج این تست می‌توان به نوع رفتار و میزان خطری که آن رفتار برای دیگر رانندگان دارد، اشاره کرد.

همتیان تصریح کرد: رفتارهای ناهنجار، خطاهای سهوی، اشتباهات رانندگی، تخلفات عمدی و غیر عمدی ازدیگر مواردی که در این پرسشنامه ارزیابی می‌شود.

همتیان با اشاره به اینکه تاکنون ۶ جلسه از این تست‌ها انجام شده است، ادامه داد: این پروژه با هماهنگی سازمان تاکسیرانی و درراستای تایید دریافت پروانه تاکسیرانی در حال اجرا است.

آدرس کوتاه شده: