شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲ ۱۵۹۳
طبقه بندی:
چچ
نخستین کارانه ی سال جاری برای اولین بار به صورت سیستمی توسط مدیریت تخصصی ثبت می گردد

نخستین کارانه ی سال جاری برای اولین بار به صورت سیستمی توسط مدیریت تخصصی ثبت می گردد

نخستین کارانه ی سال جاری کارکنان برای اولین بار به صورت سیستمی توسط مدیریت تخصصی ثبت و پرداخت می گردد.

نخستین کارانه ی سال جاری کارکنان برای اولین بار به صورت سیستمی توسط مدیریت تخصصی ثبت و پرداخت می گردد. سخنگو و مسئول روابط عمومی معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار ما از پرداخت کارانه ی سه ماهه ی اول سال جاری کارکنان در هفته ی آغازین تیرماه خبرداد. به گزارش روابط عمومی معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد مهدی یاراحمدی با بیان این مطلب افزود: «کارانه» شیوه ای از پرداخت به کارکنان است که در ادبیات حقوق و دستمزد از آن به عنوان «نظام تشویقی و جبران خدمات کارکنان» یاد می شود. در همین راستا معاونت اداری ومالی شهرداری مشهد با هدف افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان پرداخت کارانه را از طریق برقراری ارتباط منطقی بین سه عامل؛ توزیع دستمزد تشویقی، مدیریت عملکرد و ارزیابی استعدادهای سازمانی که هرسه از جمله عوامل اصلی درافزایش میزان بهره وری تلقی می گردند دنبال می کند. مسئول روابط عمومی معاونت اداری مالی تأکید کرد: اگر در پرداخت کارانه و سایر دستمزدهای تشویقی به کارکنان، ارتباط صحیح، منطقی و متناسب با استانداردهای سازمانی برقرار گردد سیستم می تواند دریک فاصله زمانی کوتاه افزایش میزان بهره وری را درتمامی سطوح تجربه نماید.
سخنگوی معاونت اداری و مالی با بیان اینکه در دو سال اخیر به منظور تکریم همکاران به عنوان مهمترین سرمایه ی سازمانی شهرداری مشهد پرداخت کارانه در بازه های منظم سه ماهه انجام می شود در ارتباط با چگونگی محاسبه و نحوه ی پرداخت کارانه نیز اعلام کرد: تعیین سهم کارانه هر یک از معاونت ها، مناطق و مدیریت های تخصصی توسط مدیریت درآمدهای عمومی متناسب با آیین نامه و بخشنامه های مرتبط در شهرداری صورت می پذیرد و براساس سطح مسئولیت و میزان کارایی هر فرد کارانه ی وی توسط مدیر بلافصل آن مجموعه مشخص و سپس عدد تأیید شده توسط مدیریت امور مالی پرداخت خواهد شد.