چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۵ ۹۹۷
چچ
معرفی معاون مالی و پشتیبانی

معرفی معاون مالی و پشتیبانی

رضا خواجه نائینی
دانش آموخته اقتصاد توسعه از دانشگاه فردوسی مشهد

برخی سوابق اجرایی :

 1. معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد(96-97)
 2. رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی مشهد
 3. رییس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد
 4. عضو هیات اجرایی طرح میدان شهدا،آبکوه و عامل مشهد
 5. مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (91-96)
 6. رییس گروه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد در استان خراسان رضوی
 7. رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران در استان خراسان رضوی (90-96)
 8. عضویت پنج ساله در انجمن علمی توسعه منطقه ای کشور مصوب وزارت علوم
 9. عضویت در بیش از 20 کمیسیون، کارگروه، کمیته های اقتصادی استان در موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و فایناس خارجی(توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فایناس، گردشگری، شورای گفت و گو و...)
 10. رئیس کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای گردشگری استان خراسان رضوی (94-88)
 11. رئیس کمیته توان سنجی سرمایه گذاران شهرداری مشهد (96-90)
 12. مسوول کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان خراسان رضوی (94-87)