چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۵ ۸۲
چچ
معرفی معاون مالی و پشتیبانی

معرفی معاون مالی و پشتیبانی

رضا خواجه نائینی
دکترای اقتصاد توسعه از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی :

1_ معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد(96-97)
2_رییس هیات مدیره سازمان زمین و مسکن
3_عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی
4-عضو هیات اجرایی طرح میدان شهدا،آبکوه،عامل
5_ مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان (91-96)
6_ رییس گروه مطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد در استان
7_ رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران در استان(90-96)
8_ کارشناس مسئول مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(86-88)
9_ کارشناس مطالعات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی(83-86)
10_ ممیز مالیاتی امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی (82)
11_عضویت پنج ساله در انجمن علمی توسعه منطقه ای کشور مصوب وزارت علوم
12_عضویت در بیش از 20 کمیسیون، کارگروه، کمیته های اقتصادی استان در موضوعات اقتصادی، سرمایه گذاری و فایناس خارجی(توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فایناس، گردشگری، شورای گفت و گو و...)
13_ رئیس کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای گردشگری استان (1394-1388)
14_رئیس کمیته توان سنجی سرمایه گذاران(96-90)
15_ مسوول کمیته ارزیابی اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان (1394-1387)

سوابق علمی تحقیقاتی :

مدرک
رشته تحصیلی
محل تحصیل
سال
محل تحصیل
کارشناسی
اقتصاد نظری
دانشگاه فردوسی
78-74
مشهد
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه فردوسی
83-80
مشهد
دکترا
اقتصاد توسعه
دانشگاه فردوسی
90
مشهد