معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

آدرس : مشهد مقدس، میدان شهدا، ساختمان مرکزی شهرداری
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۲۰۷۱
فکس : ۰۵۱-۳۲۲۲۴۷۴۲
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.official.mashhad.ir
ارسال پیام الکترونیک
پیگیری پیام های ارسال شده
No Cache
Gt: 1.35418065389
Qt: 1.2902188301086